Licences

License Agreement for the application Asistent CAD


© 2011 Kubiš Stanislav

Než začnete tento programový produkt používat, přečtěte si pozorně následující licenční smlouvu:

LICENČNÍ SMLOUVA.

I) Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence softwarového produktu Stanislava Kubiše (dále jen Dodavatel) a koncovým Uživatelem v souladu s § 46 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v aktuálním znění. Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve.

II) LICENČNÍ PRÁVO. Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva:

A) SOFTWAROVÝ PRODUKT může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem užívat pouze na tolika počítačích a v takové variantě, k jaké vlastní licenci. „Počítačem“ se rozumí počítač, pracovní stanice, na které je možné spouštět softwarový produkt.

B) PRÁVA PODLE TYPU VLASTNĚNÉ LICENCE:

I) ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ (nesíťová licence). Licence opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii Softwarového produktu na jednom počítači s licencí. Licence neopravňuje ke spouštění Softwarového produktu současně na různých počítačích bez licence.

2) ZÁKLADNÍ SÍŤOVÁ LICENCE PRO (N) POČÍTAČŮ (označovaná Asistent NET s modulem Informátor). Licence opravňuje instalovat produkt na vyhrazený síťový server a na dalších (N) klientských počítačích nainstalovat a spouštět klientskou verzi Softwarového produktu. Klientská verze Softwarového produktu může pracovat výlučně s daty uloženými na síťovém serveru. Na vyhrazeném síťovém serveru lze licenci využívat pouze k administraci Softwarového produktu. Pokud síťový server slouží zároveň jako stanice pro práci se Softwarovým produktem, může být klientská verze Softwarového produktu nainstalována pouze na dalších (N-1) počítačích.

C) POVINNÁ AKTIVACE. Pokud nedojde k aktivaci licencované kopie způsobem popsaným při spuštění Softwarového produktu, jsou licenční práva udělená touto smlouvou omezena na prvních třicet (30) dnů po první instalaci Softwarového produktu. Jestliže dojde k úpravě hardware Počítače nebo inovaci Softwarového produktu, může být nutné Softwarový produkt znovu aktivovat. V Softwarovém produktu jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití tohoto softwaru bez licence. Dodavatel použije tyto prostředky k potvrzení, že uživatel užívá legálně licencovanou kopii Softwarového produktu. Jestliže neužívá licencovanou kopii Softwarového produktu, nesmí Softwarový produkt ani inovace Softwarového produktu instalovat. Údaje, které jsou odesílány Dodavateli k aktivaci, jsou během aktivace zobrazeny uživateli. Softwarový produkt může pro svůj provoz vyžadovat občasné spojení s aktivačním/licenčním serverem pro účely reportingu použití licencí.

D) POVINNOSTI UŽIVATELE: Uživatel se zavazuje před prvním použitím programu provést zálohu dat a souborů, ověřit všechny funkce, zda splňují jeho požadavky. Při podpoře a inovaci software uživatel opětovně provede kontrolu funkcí.

E) ŽÁDNÝ PRONÁJEM/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB. PRÁCE PRO JINÉ SUBJEKTY. Je zakázáno Softwarový produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití.

F) INOVACE. Softwarové produkty Dodavatele podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejnění dané verze Softwarového produktu. Při inovaci Softwarových produktů (SERVIS, upgrade) je Vlastník licence povinen uzavřít novou licenční smlouvu vztahující se na inovovaný Softwarový produkt pokud to dodavatel požaduje, a to některým ze způsobů vymezených v úvodním ustanovení této smlouvy.

G) ODDĚLENÍ SOUČÁSTÍ. Licence se vydává na Softwarový produkt jako celek, včetně všech jeho inovací. Jeho komponenty nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více počítačích, než je uvedeno v čl. B této smlouvy.

H) ZPĚTNÁ ANALÝZA NENÍ POVOLENA. Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo, obchodní tajemství a obchodní zájmy Dodavatele. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.
I) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, a pokud to není stanoveno v záruce definované autorem, nebude autor ani jeho další dodavatelé odpovídat za jakékoli škody (včetně, ušlého zisku, přerušení obchodu, ztráty obchodních informací nebo jiné peněžní ztráty) vzniklé v důsledku nemožnosti užívat produkt, i když byl autor na možnost vzniku takových škod upozorněn, z důvodu povinnosti uživatele provést kontrolu prováděných operací. V každém případě bude celková odpovědnost autora na základě jakéhokoli ustanovení této smlouvy omezena na částku, kterou jste skutečně za produkt zaplatili.

J) AUTORSKÉ PRÁVO. Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem Dodavatele. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, a obchodního zákoníku o obchodním tajemství i ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Doprovodnou dokumentaci k Softwarovému produktu nelze kopírovat je chráněna autorskými právy.

K) UKONČENÍ LICENCE. Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a zaniká odstoupením od smlouvy ze strany Dodavatele v případech, kdy dojde k porušení licenčních nebo autorských práv nebo k jinému podstatnému porušení povinností Vlastníka licence nebo Uživatele uvedených v této smlouvě nebo k nepodstatnému porušení povinností, není-li na výzvu Dodavatele sjednána do 10 dnů náprava tohoto nepodstatného porušení povinností.Movies:

Video 1: Copy Assembly
Supported software:
© Stanislav Kubiš 2011 - 2023, tel. +420 739 421 468 , info@asistentcad.cz